"MiSeVi"
...misia ako životný štýl

U nás sa budete cítiť ako doma

                                                  Se le hará sentirse como en casa
Sme občianske združenie mladých veriacich ľudí, ktorí pocítili pozvanie od Boha šíriť Jeho lásku, evanjelium a slúžiť chudobným po celom svete podľa spirituality sv. Vincenta de Paul.

Vo svojom srdci vnímame "nepokoj" a túžbu odpovedať na toto Božie pozvanie konkrétnou službou. Nechceme byť len dobrovoľníkmi či spolupracovníkmi, ale cítime to ako svoje povolanie. Rozhodli sme sa stať misionármi - laikmi, pričom si volíme vložiť svoj život do misijnej služby a prijímame to ako svoj ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

Naším vzorom je otec chudobných a misionár lásky sv. Vincent de Paul. Sme začlenení do vincentskej rodiny ako jej najmladšia vetva. Formačnými a sociálnymi aktivitami úzko spolupracujeme s kňazmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, sestrami Dcér kresťanskej lásky, a i. Zároveň sme súčasťou medzinárodného združenia MiSeVi International so sídlom v Španielsku.

                                                                                                              Miseváci

  • Deviatnik k sv. Vincentovi sa modli od 18.9.2017

Deviatnik ku sv. Vincentovi


Prvý deň
"Láska je vynachádzavá, a to pritom nekonečne" (sv. Vincent de Paul)
Môj Bože, aby som sa ti zapáčil, prajem si z celého srdca byť úctivý a láskavý k svojim blížnym
Chcem ti znova sľúbiť, že sa vynasnažím dosiahnuť to dokonalejšie, ako som to robil doteraz. Som však slabý, Pane, a bez tvojej osobitnej pomoci nemôžem uskutočniť nijaké svoje rozhodnutie.

Preto ťa prosím, môj Bože, v mene Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, ktorý je zosobnená dobrotivosť a láska, udeľ mi svoju pomoc, aby som s tvojou milosťou nikdy úmyselne nekonal bez dobrotivosti.

+LITANIE


NOVÁ FORMÁCIA

                                                                   2017/ 2018

400 rokov vincentínskej charizmy

V tomto roku si každá vincentská rodina sama vyberie dátum začiatku slávenia.
Niektorí už začali, iní začnú neskôr. Ale je jeden dátum, ktorý je prameňom, pôvodom
tohto slávenia, začiatkom "cesty svätého Vincenta de Paul", začiatkom vincentskej
charizmy. Je to 25. január 1617 v dedinke Folleville [folvil], vo Francúzsku.

Duchovná rodina sv. Vincenta de Paul prežíva v tomto roku 400 výročie zrodu charizmy, ktorá zmenila svet.
Rok 1617 poznačil Vincentov pohľad na jeho povolanie i na svet okolo neho, lebo sa tvárou v tvár stretol s materiálnou i duchovnou biedou chudobných, v ktorých spoznal živého Krista.
Nástenný kalendár nám ponúka myšlienky tohto génia dobročinnej lásky, predstavuje nám jednotlivé vetvy celosvetovej duchovnej rodiny, ktoré pôsobia aj na Slovensku aj s ich kontaktami.
Kalendár môže byť inšpiráciou, aby sme vo svetle viery v chudobných videli Kristovu tvár.


Láska je nekonečne vynaliezavá.

zaži to s nami...

Experimentar con nosotros

Misijná činnosť

Kde všade sa snažíme byť nápomocní...
 

členovia MiSeVi

pridaj sa k nám...
 

Možnosť formácie

la posibilidad de formación

MiSeVi otvára ďalší ročník formačnej prípravy na misie!

Misijné možnosti

Honduras

Slovensko

Rusko

Ukrajina


Možnosť podporory

zbierkou Boj proti hladu 

sms "DMS VINCENT" na 877 (cena 2€) viac info bojprotihladu.sk

Tešíme sa na vašu návštevu

                                MiSeVi Slovakia

                              Hurbanova 8

                                              974 01 Banská Bystrica