Stať sa misionárom

Misijný kalendár 2024

Podporte misijnú formáciu príspevkom na misijný kalendár 2024, ktorý je k dispozícií v kostolíku sv. Alžbety v Banskej Bystrici.

Ďakujeme :).9. formačné stretnutie

Od 10.mája do 12. mája 2024 sme mali 9. formačné stretnutie na Močiari spojedné s misijnou službou v Domove sociálnych služieb Nádej v Krupine. Bol to naozaj požehnaný čas plný zážitkov a radosti. 

V piatok sme začali sv. omšou vo Zvolene - Západ u Dominikánov, kde sme sa stretli aj s niektorými známymi tvárami ľudí, ktorých sme mali tú česť spoznať na ľudových misiách, ktoré tam prebiehali minulý rok pod vedením našich pátrov p. Pavla a p. Dominika. Po sv. omši sme sa presunuli autami do Močiara pri Banskej Štiavnici. Je to naozaj nádherný kraj, úžasné výhľady, čarovný západ slnka... Na chatu sme prišli vo večerných hodinách a spoločne si prichystali večeru z toho, čo každý priniesol a zažili sme opäť nádhernú silu spoločenstva pri vzájomnom zdieľaní sa, čo kto prežil počas mesiaca. Boli to chvíle radosti, úsmevu, prijatia a vzájomného porozumenia. To sú práve tie chvíle, kedy človek cíti a vychutnáva si ten pocit, že niekomu na mne záleží. A to mňa osobne posúva vpred. Keďže sme potrebovali skoro ráno v sobotu vstávať, aby sme do Krupiny prišli načas, tak sme veľmi neponocovali a išli načerpať novú silu na službu, ktorá nás na druhý deň čakala. 

V sobotu ráno sme si pripravili opäť spoločné raňajky a ešte pred nimi sme sa pomodlili rannú modlitbu a vzývali Ducha Svätého, aby na Turíce mohol vyliať všetky potrebné milosti do našich sŕdc. Po raňajkách sme naskočili do áut a vyrazili za misijným dobrodružstvom do Krupiny. V dome sociálnych služieb Nádej, ktorého zriaďovateľom je Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, nás privítal veľmi milý a ústretový pán riaditeľ, ktorý nám ukázal celé zariadenie a zoznámil nás s personálom. Práve prišiel kňaz, ktorý tam slúži pravidelne v niektoré dni sv. omše a my sme sa veľmi radi pripojili a prispeli aj svojim spevom, miništrovaním a službou lektorov. Po sv. omši sme si ešte so starkými zaspievali pesničky a pomohli tým, ktorí to potrebovali presunúť sa do svojich izieb. Naša služba pre nich spočívala v tom, že niektorí, ktorí prejavili záujem išli s nami na prechádzku vonku - išli sme buď po meste, do parku alebo na cintorín. Niektorí ostali vnútri a darovali starkým svoj čas v počúvaní ich príbehov, radostí a starostí. Takto sme prežili celý deň, ktorý nám daroval naozaj veľa. Títo starkí nám dali omnoho viac ako sme my dali im. Ukázali nám, aké nádherné je byť vďačný za všetko, čo v živote prežívame, mnohí z nich boli dojatí a starali sa o nás, poobede nás čakali s kávičkou a ich úsmev a radosť v očiach boli pre nás obrovským darom a povzbudením. Niekedy stačí tak málo, len si nájsť čas a venovať ho niekomu, kto túži byť stále milovaný a prijatý. Títo ľudia sú stále v našich modlitbách a to, čo sme s nimi prežili nie je len jeden deň misijnej služby, ale sú vzťahy, ktoré sa vytvorili a ktoré myslím pretrvávajú aspoň v spomienkach na nich v modlitbe. Večer sme sa vrátili na chatu a mali sme parádnu opekačku, zhodnotili sme deň a plný vďačnosti a radosti sme sa pomodlili a išli oddychovať. 

V nedeľu sme boli na sv. omši v miestnom kostole, kde sme stretli tiež úžasných ľudí a miestneho pána farára, ktorý nás povzbudil k tomu, aby sme si vyprosovali milosť prijať dary Ducha Svätého počas turíc, lebo Boh nám túži veľa dať, túži vylievať svoje dary a milosti a my zabúdame prosiť a ďakovať. Tento víkend bol pre nás hlbokým prežitím praktického misijného spoločenstva a mohli sme to, čo sme sa naučili počas predošlých stretnutí na formácii pretaviť do praktickej služby svojim blížnym a vidieť v nich samého Ježiša, ktorý nám v konečnom dôsledku daruje omnoho viac ako sme my schopní darovať iným. 

Bohu vďaka za to!

8. formačné stretnutie

(Motyčky)

Toto formačné stretnutie prebiehalo v krásnom malebnom prostredí, okúzľujúcej prírody a potešujúcimi teplými slnečnými lúčmi. Témou víkendu bolo : Božia vôľa, Rozlišovanie.

Program nám začal už na Starých Horách sv. omšou pri našej Mamke Panne Márii, kde sme sa mohli posilniť a načerpať duchovnej sily na víkend ktorý bol pred nami. Prežili sme požehnaný čas, kedy sme sa stretávali na modlitbách, zdieľali sme sa na rôzne témy , mali sme tvorivé dielne (vyrábali sme pohľadnice pre seniorov), písali (tvorili) sme si vlastný Magnificat, vzácny čas prednášok s pátrom Dušanom, a to všetko sme zažívali ako jedna veľká rodina pri teplom praskajúcom krbe. Keďže sme boli v tak čarovnom prostredí a Pán nám daroval krásny teplý, slnečný víkend, naplno sme ho využili, či už modlitbou korunky na prechádzke, rozhovormi s členmi tímu o našom ďalšom smerovaní nás formujúcich alebo výrobou pohľadníc v peknom altánku.

Čo bolo asi také Naj, boli prednášky pátra Dušana na tému Božia vôľa a Rozlišovanie. Verím, že nám páter hovoril priamo do srdca a ozrejmil, objasnil mnohé veci ktoré sme doteraz tak nevideli, nevnímali. Myslím si že táto prednáška bola pre nás všetkých veľmi obohacujúca. Takže ako páter povedal Božia vôľa je aby sme boli všetci spasení, to je cieľ nášho putovania a akú cestu si máme zvoliť, je na nás, načrieť do hĺbky svojho srdca a objaviť ju v rozjímaní, v modlitbe, rozhovorom s naším Pánom.

Krásnou chvíľou bolo slávenie sv. omše a adorácia, kedy sme mohli chváliť a oslavovať nášho Pána Kráľa a zažívať až hlboké spojenie s ním, nechať Ježiša aby sa nás dotýkal aby spočinul na našom srdci. Bol to radostný a výnimočný čas. 

Ak hovorím o radosti, tento víkend sme ju mohli zdieľať a zažívať spolu s Marekom, ktorý slávil svoje narodeniny. Radosť nás sprevádzala aj pri večerných hrách, aktivite kde sme mohli poznávať seba svoje pozitívne vlastnosti, cez pohľad, vnímanie druhých ľudí. Bolo to veľmi zaujímavé, potešujúce, počuť ako nás vidia druhí ľudia. Takže je aj na nás aby sme videli najmä tie pozitívne vlastnosti tých druhých, videli v nich to dobré.

Nedeľa bola síce záverom víkendu, ale o to radostnejšia, lebo sme už ráno vyzbrojili Božím slovom pri Lectio Divina ,aby sme mohli ohlasovať živého Krista, byť svetlom pre druhých ľudí. Verím, že to svetlo Krista sme priniesli aj seniorom do DSS, kde sme spolu chválili a oslavovali Boha piesňami a tancom. Vidieť tú radosť v ich očiach a úsmevu bol veľký dar, pre nás všetkých. Stačí tak málo, ale s tou najväčšou láskou, ak je to z hĺbky nášho srdca.

Áno celý tento víkend bol radostný, prežívali sme radosť, blízkosť, povzbudenie, dobrotu voči sebe navzájom. A táto radosť, ktorú sme prežívali, sme mohli priniesť v službe, našim drahým seniorom.

7. formačné stretnutie

V dňoch 8.-10.3. sa konalo už siedme formačné stretnutie, ktorým sa prelínali dve témy: Duch Svätý a jeho dary, ovocie, charizmy a služobnosti a spoznávanie nášho osobného obdarovania.

Piatkový program začal (po chutnej večeri) prednáškou sestry Alžbety o piatich daroch služobnosti. Apoštol Pavol v Liste Efezanom píše: "On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov" (Ef 4,11). Jednotlivé služobnosti sa prelínajú a pomáhajú. Ako povedala sr. Alžbeta, Boh chce, aby si každý našiel svoje miesto. Našou úlohou je hľadať ho s pomocou Ducha Svätého. Po spoločnom pozdieľaní sa ako prežívame pôstne obdobie sme prvý deň zakončili sv. omšou.

Sobotňajšie prednášky sa taktiež niesli v téme Ducha Svätého a jeho chariziem. Tieto prednášky boli plné podnetných myšlienok. Napríklad aj to, že teológia nemá byť niečo abstraktné, ale má sa dotýkať nášho srdca. A ako povedal sv. Serafim - cieľom kresťana je získať Ducha Svätého. Zároveň sme mali možnosť dozvedieť sa čo konkrétne si máme predstaviť pod pojmom pentekostalizmus a zorientovali sme sa v jeho jednotlivých smeroch.

Ďalším bodom programu boli interaktívne bloky, počas ktorých sme pútavými simuláciami a zaujímavými testami spoznávali naše obdarovania a talenty a zisťovali sme ako efektívne (ne)vieme spolupracovať v tíme ;-).

V poobedňajších hodinách sme mali možnosť spoznať klientov a fungovanie Domu sv. Margity.

Posledným bodom programu bola adorácia, pred ktorou sme si ešte oddýchli a mali možnosť naučiť sa niečo nové počas inšpiratívnych tvorivých dielní.

Aj túto víkendovku sme tradične ukončili spoločnou svätou omšou vo farnosti. A tešíme sa na ďalšiu :-)


6. formačné stretnutie

16.-18.02.2024 členovia formácie absolvovali 6. formačné stretnutie Misevi v Misijnom dome CM v Bijacovciach na tému "MISIJNÝ A VINCENTSKÝ ŠTÝL, ÚSKALIA MISIONÁRA"

Program tradične obsahoval hneď od začiatku výdatnú poživeň najmä pre dušu, myseľ i telo v podhorskom prostredí Braniska. Živo a zanietene sa ho zúčastnili skoro všetci členovia formácie, formačného tímu v prítomnosti nášho kňaza Kristiána a najmä členovia Misevi, ktorí nám odovzdávali skúsenosti a úskalia z terénu zahraničných misií – Janka Angelovičová/Honduras, Janka Kunštárová/Kazachstan, Kristián Libant CM/Rumunsko.

Zhodne sme si uvedomili, že aktivít, tém a podnetných myšlienok na prebratie bolo toľko, žeby sa nimi naplnil azda aj týždňový pobyt Formačnému tímu sa však podarilo celý obsah šikovne skĺbiť tak, aby "práca" hravou formou striedala "zábavu" v rovine víkendovej témy a vo vincentskom štýle. Členovia formácie zažili uvedomenie si, že ich zapájanie do náplne programu sa stupňuje – tentokrát najmä v príprave nielen modlitieb, ale aj katechéz na vybraté témy, zapájaním sa do diskusií napr. o vincentských cnostiach, ďalších domácich úlohách a pod.

Zažili sme aj úskalia misionára v praxi – spoločenstvo nás - ľudí rôznorodých pováh a názorov, krásne vo svojej rozdielnosti, nutnosti a potrebe vzájomnej akceptácie i pomoci cielenej k ohlasovaniu Kristovho Evanjelia. Každá aj tá najväčšia misia totiž začína v rodine a povolaní tam, kde sa práve nachádzame. Boh si povolal každého z nás. Nie neskôr, zajtra ani o mesiac – "Večnosť sa začína dnes" (myšlienka z filmu "HUTYRA", ktorý bol na programe v sobotu večer).

Naša víkendovka začala v rovnakom týždni ako veľký tohtoročný pôst. Rozjímanie nad zastaveniami krížovej cesty ako aj zamyslenia k pôstnym predsavzatiam + lectio divina do ďalšej formácie doplnili program a v sobotu popoludní sa nám podarilo spoločne navštíviť neďalekú Katedrálu Sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí s výkladom ochotného bohoslovca, ktorý odpovedal aj na zvedavé otázky účastníkov.

Z prednášok o zahraničných misiách sme sa od Janky Angelovičovej dozvedeli viac o strednej Amerike a Hondurase, misiách v podmienkach tretieho sveta. Od Janky Kunštárovej veľa o spôsobe kresťanských misií v prostredí moslimského sveta Kazachstanu a Kristián Libant CM priblížil svet zahraničných slovákov v Rumunsku.

Prednášky boli bohato zdokumentované formou foto a video svedectiev. Všetci zažívali silné úskalia misionára a misijného tímu v odlišných prostrediach a riešili ich rôznym spôsobom, nechýbala improvizácia, stíšenie v hľadaní Božieho plánu no aj podpora zo Slovenska. Všetci zahraniční misionári sa zhodli, že zažívali vyčerpanie no aj v myšlienkach, že cieľom/poslaním misionára nemôže byť pretvárať ľudí, ku ktorým bol poslaný. Zväčša je to práve naopak – misia pretvorí misionára.. Najviac môžeme darovať ľuďom, ktorým je naša misia daná svojou láskavou prítomnosťou, pomocou v ich potrebách a darovaním nášho času.

Záverom nemohol chýbať bonbónik od Mareka zo života svätých a samozrejmosťou je vyhodnotenie pred rozlúčením sa. Zhrnúť všetky rezonantné myšlienky, zážitky a dojmy si pred ďalšou víkendovkou odchádza premeditovať do pokoja domova každý sám, aby sme neustále nezabúdali prepájať počuté s tým, čo žijeme. Treba sa však opäť pripraviť aj rozdanými úlohami.

Ešte povzbudenie na záver: "ŠOKUJME SVET LÁSKOU".

5. formačné stretnutie

Po poďakovaní sa za starý rok a po privítaní Nového roka 2024 máme za sebou už v poradí 5. formačný víkend. Témou tohto víkendu bola Evanjelizácia a misiológia. Tento krát sme sa stretli, v nám už známom Chrenovci - Brusno okres Prievidza, kde sme mali naše 1.Formačné stretnutie. Tak ako vždy sme mali požehnaný a naplnený čas. V piatok po sv. omši sme sa porozprávali ako sme strávili predchádzajúce týždne. Nasledovalo zdieľanie, čo nás oslovilo pri čítaní Evangelii gaudium. Večer sme ukončili adoráciou a modlitbou.

V sobotu po raňajšej modlitbe nasledoval pestrý program. Ako prvé sme si vypočuli prednášku s témou Evanjelizácia v praxi, ktorá bola obohacujúca na základe vlastných skúsenosti. Taktiež sme počúvali ako je potrebné budovať svoj osobný vzťah s Bohom a len tak môcť ďalej spolupracovať na jeho diele. Dozvedeli sme aj o pomocníkov, ktorí sú s nami na ceste pri odpovedaní na Božiu lásku: modlitba, sv. omša. biblia, komunita, ochota prijať nové vyzy, 5 vincentských cnosti.

Na druhej prednáške nám sestra Katarína objasňovala čo máme rozumieť po pojmom Evanjelizácia. Znamená to prinášať radostnú zvesť. Pod prvým ohlasovaním sa rozumie svedectvo kresťanského života. Máme vydávať svedectvo o kresťanskom živote v rodine, v práci, jednoducho všade tam, kde sa nachádzame. V živote každého z nás je dôležitá modlitba a spolupráca s Duchom Svätým. Zamýšľali sme sa nad začiatkami misijnej činnosti, pôvode a cieľom misií, ohlasovanie svojim životom.

V rámci osobného voľna sme navštívili Nitrianske Pravno. Neskôr sme pokračovali v prednáške o Sociálnej náuke Cirkvi. Vo večerných hodinách sme si vypočuli aj misijné svedectvo. Cele stretnutie bolo sprevádzané modlitbami, sv. omšami a taktiež nechýbali rôzne aktivity. Toto stretnutie sme ukončili sv. omšou vo farnosti a započúvaním sa do príbehu svätých.

Ďakujeme Bohu za tento strávený čas spolu a veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohto stretnutia. Tešíme sa už na ďalšie.

4. formačné stretnutie


"A Slovo sa telom stalo a prebývalo v nás a s nami..."

Víkend, ktorý vyvrcholil nedeľou radosti - Gaudete!, sa celý niesol v príjemnej atmosfére a radostnom duchu. Tentokrát sme sa stretli v Diecéznom centre mládeže v Bojničkách. Otcovi Pavlovi a "tímakom" ďakujeme za srdečné prijatie a otvorené srdce. V piatok sme začali tradične svätou omšou a spoločným zdieľaním z posledných týždňov. Pri tejto aktivite sme zase odhalili ostatným o trošku viac o nás samých a našom živote.

Sobota bola skutočne bohatá na program a obohacujúca pre dušu. Animáciu rannej modlitby ako aj ostatných modlitieb počas víkendu si vzali na starosť naši noví členovia vo formácii a chopili sa svojej úlohy naozaj bravúrne. Prvú sobotňajšiu prednášku nám sprostredkovali dlhoroční MiSeváci- Janka a Marek Kunštárovci. Podelili sa s nami o mnohé skúsenosti, radosti ale aj starosti v rodinnom živote a ponúkli nám svoje svedectvo o pôsobení Pána Boha práve v ich rodine. Nasledujúce zamyslenie patrilo komunitnému životu a životu v spoločenstve a nástrahám, ktoré so sebou prinášajú. Životu, kde ľudí spojila túžba kráčať za spoločným cieľom. Ľudí s mnohými talentami, danosťami, darmi, milosťami i hriechmi. Životu krásnemu a zároveň plnému neľahkých situácií, vďaka ktorým spoločenstvo môže rásť a dozrievať.

Popoludní nás prišla navštíviť Majka. Jej slovko bolo venované komunikácii v rodine obohatené o mnohé skúsenosti z lekárskej psychiatrickej praxe. Dozvedeli sme sa a nanovo si uvedomili, aké vnímavé sú deti už počas prenatálneho obdobia, aké je potrebné vážiť svoje slová a uvedomovať si moc, ktorú majú v komunikácii s ľuďmi. Môžeme nimi život "darovať", ale ho aj "zničiť".

A konečne prišiel očakávaný večer- pre nás večer vianočný, kde sme si trošku s predstihom pripomenuli a slávili narodenie nášho Kráľa. Pri adorácii sme sa Mu mohli spoločne klaňať, ďakovať, prosiť, pozvať Ho a nechať dýchať v nás. Nasledovalo slávenie nevšedne radostnej svätej omše, ktorá bola sprevádzaná početnou kapelou malých muzikantov s perkusiami. Páter Kristián nás počas kázne pozval stále zakúšať a žiť "novosť" Ježišovho narodenia a upriamil náš pohľad na sv. Jozefa, jeho charakter a čistý pohľad na Máriu, na jeho pokojné, odvážne a odhodlané rozhodnutie Máriu chrániť.

Keďže nám (aspoň poniektorým) začalo poriadne škvŕkať v bruchu, pobrali sme sa do jedálne, kde sme vďaka našej skvelej kuchárke Jarke a vďaka mnohým ďalším usilovným včeličkám mali pripravenú "echt" vianočnú štedrovečernú večeru. Pred ňou sme si tradične s delením sa s oblátkami vyslovili svoje priania. A po fantastickej večeri?

Huráááááááááá, darčekyyyyyyy!!! Každý doniesol nejaký darček- každý bol obdarovaný. Darčeky nám porozdávali naši najmladší účastníci víkendu. Zaspievali sme koledy, porozprávali sa, pohrali sa a šup, rýchlo do postieľok... No dobre, tento víkend to tak rýchlo nebolo- ale veď sú predsa Vianoce!

...a tak sa mestečko Palermo pretiahlo do hlbokej noci....

V nedeľu ráno sa našťastie všetci prebudili, čuduj sa svete, živí a zdraví!

Z celého srdca ďakujeme Pánu Bohu, že nad nami bdie a umožnil nám stretnúť sa v takom hojnom počte. Ďakujeme nášmu formačnému tímu a všetkým, ktorý sa podieľali na organizácii tohto nezabudnuteľného stretnutia a nevieme sa dočkať ďalších spoločných chvíľ.                                                                                        Mária

3. formačné stretnutie

V dňoch 24. – 26.11.2023 sme sa zúčastnili 3. formačného stretnutia                 v kúpeľoch Lúčky, neďaleko Ružomberka. I keď sme zavítali do kúpeľov, prišli sme si hlavne "osviežiť naše duše."

Stretnutie začalo v piatok sv. omšou a adoráciou, kde pri osobnom stretnutí s Pánom Ježišom môžeme načerpať najviac síl.

Téma stretnutia znela: Sv. Vincent de Paul – jeho charizma, spiritualita a čnosti. Celé stretnutie sa teda nieslo v spoznávaní nášho vzoru - otca chudobných a misionára lásky. ...Daj, aby sme nasledovali príklad jeho života, a tak vytrvalou láskou pokračovali vo svete v poslaní Tvojho Syna... Mali sme veľa možnosti zamyslieť sa nad jeho životom z odprezentovaných a následne rozobratých prednášok. Od našich prednášajúcich odzneli rôzne spracované témy a to životopis Sv. Vincenta de Paul; charakteristika a čnosti misionára v duchu sv. Vincenta , akými je jednoduchosť, láskavosť, poníženosť, umŕtvovanie, horlivosť za spásu duší...; ďalšou témou bola kríza a obrátenie – premeny sv. Vincenta...

Všetky prednášky boli veľmi obohacujúce, život sv. Vincenta a dcér kresťanskej lásky sa navzájom dopĺňajú. Zanechali nám vzácne dary a odkazy, cez službu chudobným a v modlitbe – zázračná medaila, ruženec k Božej prozreteľnosti, zelený škapuliar, škapuliar umučenia a presvätých sŕdc Ježiša a Márie. Medzi prednáškami sme si našli čas na modlitby a aktivity, ktoré nás posúvajú ďalej. Aj malá prechádzka vonku nám urobila radosť.

Večer sme si pozreli film o sv. Vincentovi de Paul a tak si mohli porovnať a doplniť všetko, čo sme si o ňom povedali počas dňa. Film bol povzbudivý.

V nedeľu sme sa zúčastnili sv. omše vo farskom kostole, spojenou so zbierkou pre tých, ktorí to potrebujú.

Veľmi sa tešíme na ďalšie stretnutie.                                                                   

                                                                                                                      Janka

2. Formačné stretnutie Vrícko

Témou druhého formačného víkendu, ktorý sa konal vo Vrícku, bolo zamyslieť sa nad otázkou "Kde som?". K sestrám Satmárkam sa podarilo úspešne dôjsť všetkým, niektorým aj s malou pomocou miestnych J. Prvý večer sme pred svätou omšou stihli prednášku sestry Hermany o viere - o tom, že viera v Boha začína vierou v ľudí, že sme súčasťou viery tých, ktorí sú okolo nás...

Sobota začala svedectvom sestry Antónie o jej misii v Albánsku. Pre pochopenie miestnych pomerov nám priblížila históriou Albánska a zmýšľanie miestnych ľudí - aká dôležitá je pre nich ich národnosť a hrdosť na to, že sú Albánci a ako to ovplyvňovalo pôsobenie sestier. Myšlienka, s akou tam boli vyslané, platí aj pre nás - "Robte všetko, čo viete a môžete." Lebo Boh aj našu nedokonalosť využije na dobro.
Po prednáške o "Viere a kríze" sme sa presunuli do Kláštora pod Znievom. Tu sme mali možnosť naživo vidieť ako funguje Božie vedenie v praxi. Dp. Miroslav Klimant nás oboznámil so vznikom, poslaním a pôsobením veľkého diela občianskeho združenia Dobrý Pastier, ktoré založil p. farár Vladimír Maslák. Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku, ktoré poskytuje sociálne služby chudobným (od prvých 10 bezdomovcov po súčasných cca 600). Veľmi silné boli tiež príbehy - zázraky, ktoré sa tu dejú. Aby sme aj my malou troškou prispeli k tomuto dielu, navštívili sme seniorov v miestnom domove a ponúkli im službu ucha.
Lebo ako povedala sestra Alžbeta - misie sú záležitosťou srdca!
Tento víkend, aj keď v trochu menšom počte účastníkov, bol plný požehnania a inšpirácií uvedomiť si kde som a kam chcem kráčať. Bohu vďaka všetkým, vďaka ktorým bol!   A.     

A už je to tu.

Takto vyzerala prvá tohtoročná formácia, ktorá začala v septembri 2023. Neváhaj a pridaj sa aj ty do tímu a formuj sa v duchu vincentskej spirituality. Termíny ďalších stretnutí si pozrite vyššie :).

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sa pozrime na pár fotografií z prvej formácie. 

A jeden postreh on účastníčky:

V dňoch 22.-24.9.2023 sme sa zúčastnili 1. formačného stretnutia v Chrenovci -Brusne, neďaleko Prievidze. Spoznávali sme samých seba, ale aj seba navzájom. Naše duše pookriali pri adorácii, sv. omši a spoločnej modlitbe. Zažili sme spoločenstvo radosti, prijatia a hlavne vzájomnej úcty a lásky. Mohli sme načrieť hlboko do svojho vnútra a zakúsiť radosť z toho, že sme milované Božie deti. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a nové výzvy, ktoré sa pre nás otvoria aj prostredníctvom tejto formácie.      Katka 🙂

6.cyklus formačných stretnutí 2022

V januári 2023 sme ukončili šiestu formáciu laických vincentských misionárov, ktorá trvala  od januára 2022. Veríme, že misionári spoločne spolu s nami vstúpia do sveta misií plnou parou:). 

Počas formácie sme si prešli desiatimi stretnutiami. Zozačiatku to nebolo ľahké podchytiť všetko online, ale postupne sme mali tú česť sa stretnúť aj osobne. Bolo to desať mesiacov krásnych spoločných zážitkov, spoznávania seba i Boha a postupné rozhodovanie sa kadiaľ budú viesť ďalšie kroky misie. Stretnutia sme mali v Banskej Bystrici, na Lúčkach, v Nitre a duchovnú obnovu v dedinke Veľký Blh. Sprievodné prednášky sme sa snažili čo najviac poprepletať rôznymi aktivitami (domov dôchodcov, pomoc na hraniciach s UA, dom Matky Terezy); cez letnú pauzu sa zapájať do ponúknutých táborov, neskôr púť do Medžugoria. 

Pre každého má Boh pripravené to svoje. Keď už sme povedali Bohu svoje áno a dali sme mu sľub v činnosti, tak si poďme za svojím. Nepúšťaj pluh a neobracaj sa späť. Or.

Misia je neutíchajúca túžba srdca.

MiSeVi formácia  2021

odovzdávanie misijných krížov

S novými členmi sme sa stretli v Nitre a spečatili sme spoločné pokračovanie na misiách doma i v zahraničí. Ďakujeme Bohu za tak skvelých ľudí akých si Boh povolal do služby. Spoločne sa modlime za naše pokračovanie a zveľaďovanie Božieho diela tu zemi.  

BOJNIČKY - odovzdávanie certifikátov


Modra - úskalia misionára

Táto formácia ma veľmi obohatila jednak o poznatky o misiách a o Biblii, ale aj o nové vzťahy. V miseváckej komunite panuje veľmi rodinný a láskyplný duch, vďaka ktorému som sa necítila vôbec odveci, ajkeď som rapídne znižovala vekový priemer. Misionárske skúsenosti a prezentácie misií starých misevákov mi priblížili úlohu a úskalia misionára, a zároveň mi zapálili môjho mladého misionárskeho ducha a prehĺbili túžbu ísť na misie. Túto formáciu môžem len odporučiť, a to všetkým, ktorí cítia povolanie ísť do služby, na misie, chcú sa dozvedieť o tom viac, získať aj nové poznatky v rámci kresťanskej viery, a zároveň zažiť silu spoločenstva, rodinnej atmosféry a naozaj veľa zábavy!                                                                                                                                                         ANDY

Konečne sme sa stretli

Banská Bystrica

Ako videla stretnutie Andy? 

Bola som na MiSeVi prvýkrát osobne             po online stretnutiach a bolo to teda úplne iné ako cez internet. Cítila som sa hneď            od začiatku všetkými prijatá. Medzi misevákmi vládla neustále pozitívna a bláznivá nálada, ktorá spolu s duchovným programom (prednášky,modlitby, sv. omše, adorácia) dotvorili pravú Božiu atmosféru. Atmosféru rodiny, lásky, radosti, stíšenia, cesty na hlbinu, bližšie za Pánom.

                                                           Andrejka  

MiSeVi formácia 2020


Aj my sme boli nútení v tomto období zmeniť naše pôsobenie. Po prvom osobnom stretnutí sme spojili sily a poprepájali siete. Výsledkom sú online stretnutia, ktoré nás spájajú každé dva týždne. Pre nikoho nie je táto situácia ľahká, ale náhradné riešenie sa vďaka Bohu našlo a my sa môžeme aspoň takouto cestou povzbudzovať a spoločne zdieľať. 

Od októbra do decembra 2020 sa nám podarilo zorganizovať štyri online stretnutia. 

Témami boli Kto si?/ Kde si?

Svedectvá misia Honduras 

Modlitba 

Vianočné stretnutie 

Ďakujem všetkým prednášajúcim a účastníkom za skvelú atmosféru a trpezlivosť :) 

"Nie sme siroty - sme rodina"

IVV alebo I. formačné stretnutie 2020

A je to tu. Opäť sme otvorili naše formačné stretnutia. Prvý septembrový víkend sa v Banskej Bystrici niesol v duchu "Nie sme siroty - sme rodina." 

Záhadný piatkový večer sme začali vo svetle sviečok, ktoré nám osvetľovali tie strašné hlasy, ktoré sú zaryté v našom vnútri. Výčitky o našej neschopnosti, zbytočnosti a strachu, ktoré nás neustále prenasledujú ...v kaplnke znázorňujúcej Božiu náruč čakali na nás listy od Boha. Nádherné slová sme si mohli v tichosti prečítať a následne odovzdať všetky obavy na Sv. omši.

Sobota bola plná trefných prednášok v ktorých sa našiel každý z nás. Nebáť sa a pochopiť, že nie sme siroty, ale som milované Božie deti. Dlhý proces rozlišovania darov, pravých hodnôt a prijímania Božej lásky sme večer ukončili krásnou adoráciou trvajúce do polnoci. 

V nedeľu sa téma zvrhla smerom k odpusteniu. Taká často opakovaná a ošúchaná téma.  Pritom, keď sme sa pozreli hlbšie odhalili sme kopec zranení, ktoré si so sebou starostlivo nesieme. Nasledovalo zhodnotenie a po skvelom obede šup domov. 


10. a posledné formačné stretnutie 2019

Čas naozaj rýchlo plynie a uplynul aj ten náš...po desiatich týždňoch sme zažili niečo čo sa dá len ťažko opísať slovami. Každý si nesie ten svoj príbeh, ktorého bol súčasťou.

Posledné stretnutie bolo v Banskej Bystrici. Začalo presne tak ako prvé stretnutie - tichom. Teraz to bolo o čosi náročnejšie ako prvýkrát, kedy sme sa ešte nepoznali. Nutkanie hovoriť sme ťažko premáhali, ale zvládli:). Ďalší deň bol o to živší. Mali sme priestor na rozhovory, premýšľanie o svojom raste a rozhodovaní čo ďalej...Poobede sme sa venovali plánovaniu letnému programu a misiám. Krásny deň sme večer ukončili hodnotnou opekačkou pri ktorej sme si vypichli naše dobré vlastnosti. Gitara, oheň a prima partia:). Neďela patrila tradične modlitbe a slávnostnej svätej omše na rozkvitnutej lúke na bystrickej kalvárii. Počas ceremónie, ktorú celebroval páter Jašo, dostali formáčatá certifikáty o absolvovaní formácie. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť a veríme, že misijný duch si nájde svoje miestečko v každom z nás. Nekončíme tak celkom..skôr niečo nové rastie nebadáte?

Duchovná obnova BOJNIČKY

4. - 8. 5. 2018

Príchod do Archy v Bojničkách začal príjemným posedením pri ohni a možnosťou porozprávať sa. Ďalší deň nás čakalo silencium - len ja a Boh. Vytrvať v takomto statuse nieje jednoduché. A aj keď sa musím priznať, že sme to nedokázali na výbornú, prinieslo to svoje ovocie. Trefné prednášky o dôležitosti odpustenia, vydanosť z lásky Božej, sloboda a rozdiel medzi zabúdaním a rozpomínaním mal špirituál z Nitry. Každý deň sme si vychutnali našu chvíľku s Bohom, spoločné tiché stolovanie s milými posunkami:), ruženček, prednášky a večernú modlitbu s adoráciou. Prežili sme veľmi požehnaný čas, kedy sme opustili uponáhľaný svet a zostali tvárou tvár Bohu. A On nám na oplátku povedal všetko čo sme v ruchu sveta nepočuli...

Ďakujem všetkým za krásne strávený "pobyt"                                                           M.

6. formačné stretko

"Choďte do celého sveta a ..."

Ahojteeeeeee drahí, tak ako predchádzajúci formačný víkend sme sa opäť stretli v BB. Tentoraz sme sa nechali unášať Duchom do témy evanjelizácie pod taktovkou domácich aj hostí do témy evanjelizácie, ktorá je povolaním každého kresťana. Nestačí Boha milovať, musíme sa pričiniť ,aby ho milovali aj iní. Božím zámerom bolo, je, aj bude, aby boli všetci spasení. Piatok sme začali spoločne so stretnutím so živým Pánom pri sv. omši a spoločne sme sa tešili jeden z druhého, že sa opäť vidíme počas spoločného zdieľania, kedy sme sa mali možnosť podeliť o náš prežitý čas počas predchádzajúceho obdobia. V sobotu sme začali už od samého rána naplno. Stretnutím with best Friend v kaplnke. Deň sme mali naplnený pútavými prednáškami, kde sme mohli znovu prehĺbiť naše poznanie o evanjelizácii, rozlišovaní, odvahe ohlasovať a význame pôstu. Po večernej sv. omši, nás už naše drahé medulienky pozadeľovali do skupiniek, podľa toho kde nás náš Pán volá po predchádzajúcom rozlišovaní a slobodnom rozhodnutí. Ukrajina, Slovensko, Honduras. Takto sme už mohli konkrétnejšie spoznávať miesto našej služby prostredníctvom našich drahých, ktorí už na týchto miestach slúžili alebo stále slúžia. Čo bolo pre nás veľkým prínosom. Ďakujeme za vaše cenné skúsenosti a tešíme sa znova na ďalšie vaše sprevádzanie. No a ako nikdy nemohli chýbať hry, smiech a zábava. V nedeľu sme začali sv. omšou v kostolíku sv. Alžbetky a boolooo strášne veľa snehu aspoň tak sa mi zdá. Prednáška, parádny obed - kuracinka s broskynkou a pak metlový a mopový tanec. Ďakujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Katka +++

5. formačné stretko BB

MISEVI má snehuliaka:)

Víkendovka v Banskej Bystrici s titulom Rozlišovanie, priniesla plodné rozhovory o motiváciách, očakávaniach a predstavách pred a v polke formácie. Čo sa za ten čas zmenilo? Na tieto ale aj iné otázky hľadal odpoveď už každý sám. Vôbec nešlo o vážnu porotu s ortieľom na záver, ale o príjemné zdieľanie s jedným usmernením. Vstupy a prednášky od rôznych hostí mali napomôcť pri rozhodovaní, alebo skôr premyslení si kam sa ďalej vydať. Silné premýšľanie bolo v pravidelných intervaloch prerušované snežnými radovánkami pri ktorých vznikli aj MISEVI snehuliaci.

Ahojte,

spomínate si, ako nám bolo na poslednej víkendovke? Ako sme sa zamýšľali nad rozlišovaním v bežných veciach, ale aj našom budúcom smerovaní?

Počasie nám pri rozlišovaní prialo. Vonku bolo snehobielo, snehové vločky pokojne poletovali a my sme sa zamysleli nad tým, kto je pre nás Boh. Počúvali sme i prednášku o Svätom Vincentovi, ktorý pri vykročení do nových vecí, nemal "hotový koncept" . Jeho princíp evanjelizovania spočíval v rozhodení sietí, nie "chytaní rýb" a jeho základným receptom pre rozlišovanie bola vernosť láske.

Nechýbala prednáška zo skúsenosti z misiií, na ktorej sa sestrička zdieľala zo zážitkov z Ukrajiny. Rozprávala o tamojších ľuďoch, o ich zvyklostiach, ale aj veselých, či "akčnejších" dobrodružstvách, vďaka čomu sme sa aspoň trochu vžili do "sveta misionára."

Medzi prednáškami nás "nabudila" hra so štipcami, kde víťazstvo bolo i v dávaní..a azda všetci - každý svojím spôsobom, sme sa vybláznili pri stavaní snehuliakov.

Odpovede na naše otázky dostávame častokrát pri plnení bežných malých povinností, či pri trávení času s blízkymi..Tento víkend bol priestor na službu v domove dôchodcov, na kreatívne tvorenie, či priateľské, otvorené rozhovory počas voľnejšieho poobedia.

Počas 5. formácie, na polceste nášho formačného kráčania v evanjelizácii sme hľadali spôsob, ako rozlišovať. Aké ovocie nám rozhodnutie prináša , čím je dobré sa pri rozlišovaní riadiť, inšpirovali sme sa Sv. Vincentom a Vincentínkou pôsobiacou na Ukrajine, slúžili sme, tvorili, bláznili sa, kládli sme otázky Bohu, sebe i spoločenstvu a nakoniec sme v pokoji rozlíšili. Možno sme sa i naučili, že dobre sa nám rozlišuje, ak žijeme naplno...nie na maximum, ale naplno..

Majka

4.formačné stretko vianočné Králiky

aj sneh bol:)

Niektorí sme sa presunuli z miest bez náznaku zimy do rozpravkovo zasneženej oblasti Králiky. Uvitácí piatok sa rýchlo vymenil so sobotou. Ranné prednášky až do obeda vystriedali šarvánky v snehu s ružencom a následné utíšenie sa v tme s vlastnými myšlienkami. Z tmy sa postupne vynorilo svetlo a v prítmí sviečok pokračovalo adoráciou. Počas všetkého sa pre nič netušiacich účastníkov chystala prekrásna štedrá vianočná hostina. Pri jednom stole sme sa stretli dva národy (SK&PL) a s nimi tradičné zvyky zo všetkých možných kútov. Najväčší úspech malo prianie si navzájom všetko dobré. Milé vinšovačky sprevádzali vrúcne objatia a úprimné úsmevy. Vzácnym hosťom bolo MISEVI Poľsko, ktoré si pre nás pripravilo  prezentáciu o ich pôsobení na misiách a smerovanie ich pomáhania v zahraničí. Spoločné spoznávanie sa upevnilo pri večerných hrách a celonočnej adorácii. Nedeľná svätá omša v rorátnom duchu, prednáška a spoločné zdielanie s obedom ukončili ďalší spoločne stravený čas...

3. formačné stretko Banská Bystrica

Do tretice sme strávili spoločný víkend v meste pod Urpínom Banskej Bystrici. Piatková večera nás preniesla do čias židovských sprítomnených romantickou večerou so židovskými špecialitami na zemi a priblíženie si ich kultúry. V sobotu nás čakali plodné prednášky od našich hostí, duchovné rozhovory, prezentácia Lucky Ondrejkovej a jej misii na Honduresa, adorácia, ruženec a zábavný večer plný hier. Nedeľná prednáška, zakončenie obedom a mnoho iných veci, ktoré prosto treba zažiť. Ďakujeme všetkým "formáčatám" za to, že sú.

Ahojte,
zhodnotenie víkendu 24.-26.11.2018 B. Bystrica: Víkend sa niesol v poznávaní-pochopení-prijatí iných kultúr a znovu nájdenia svojho povolania pre misie.

PIATOK: V BB centrále bratov Vincentínov nás vítali známe usmiate tváre a otvorené srdcia spoluhľadajúcich sestier a bratov z celého Slovenska + obetavý tím "starých" Miseváčok (Padre sa túlal v NYC).
Stolovanie na zemi v sviatočnom odeve nám pripomenulo židovskú kultúru a Ježišov pôvod. Výborné jedlo bolo podčiarknuté lahodným vínkom :) Uvedomenie si Ježišových koreňov vo mne vyvolalo potrebu opäť sa zamyslieť nad svojou identitou.

SOBOTA:Ranná modlitba v internátnej kaplnke v neďalekej SŠ bola perfektným vykročením do plného/plodného dňa. Po výživných raňajkách k nám zavítal vdp. Martin Majda prefekt zo seminára v Spišskej Kapitule spolu s bohoslovcami. V dvoch blokoch prednášok nám rozprával o hlavnom cieli nášho života = spáse. Priblížil nám jeho pohľad na aktuálny stav spoločnosti a osobnú skúsenosť viery. Označil cirkev za nemocnicu chorých na hriech. Poukázal na užívanie si života s Kristom v jeho pravde. Podčiarkol potrebu dávania času P. Bohu, aby sme sa nechali naplniť Jeho prítomnosťou, láskou, pokorou...a tak mohli ďalej rozdávať Božiu prítomnosť...Táto jeho úvaha sa pretavila do našej hlavnej domácej úlohy - každodennej 15 minútovky pre Boha/s Bohom. Počúvanie Boha v tichosti a pokore srdca je podľa neho najvyššou formou modlitby.
V prestávke medzi 2 blokmi prednášok sme sa v skupinkách (spolu s bohoslovcami) pozdieľali o našom osobnom pohľade na vieru a skúsenosti s ňou. (pozn. autora - rezonančné drevo = smrek rastúci v hustom poraste v chudobnej pôde). Po obede a odpočinku vyplnenom výrobou lampášov sme sa pohrúžili do modlitby sv. ruženca s hlbokými zamysleniami od Peťa. Osviežení sv. ružencom a prechádzkou na čerstvom vzduchu v blízkom parku sme sa vrátili späť.
Prednáška "sestry" Lucii o jej živej skúsenosti z misie na Hondurase zaujala všetkých. Zanechala chuť cudzej krajiny/kultúry a túžbu pomôcť pri budovaní Ježišovho domu = cirkvi. Po prednáške sme sa vydali na stretnutie so sviatostným Spasiteľom najskôr v monštrancii a potom v slávení Eucharistie. Pri prenášaní živého Krista z kaplnky v dome bratov Vincentínov do internátnej kaplnky sme si na cestu posvietili nami vyrobenými lampášmi - adoráciu umocnili citlivo vybraté pesničky a sprievodné slovo. Sv. omšu slúžil vdp. Martin spolu s bohoslovcami. V kázni poukázal na vhodné formy almužny/pomoci núdznym. Duchovne posilnení stretnutím s našim Ockom sme sa posilnili výdatnou večerou aj telesne. Po nej nasledovalo voľné pokračovanie relácie "Pod lampou" - hosťom večera bol vdp. Martin s bohoslovcami. Ochotne zodpovedali na všetky anonymné otázky. Krásnou bodkou "diskusnej relácie" boli osobné svedectvá bohoslovcov o ich povolaniach do kňazstva.
Po krátkej hre na žralokov sme sa vydali na výpravu na ďaleký ostrov Albatros. Na ostrove nás vítal náčelník s jeho ženou. Náčelník dával rozkazy a jeho žena ich vykonávala (mohla sa aj dotýkať návštevníkov). Pri vstupe do jeho stanu si ženy museli vyzuť obuv a zaujať "čestné" miesta vedľa svojich mužov sediacich na stoličkách. Všetci v stane boli obslúžení náčelníkovou ženou - dostali napiť. Napiť dostali prvé ženy a až potom muži. Muži sa mohli dotknúť zeme len s pomocou svojich žien. Aktivitka na Albatrose zanechala hlbokú kultúrnu stopu. (pozn. autora - P. BOH sa "dotkol zeme" cez vtelenie svojho Syna v Márii)
Plný deň ukončili rôzne hry.

NEDELA:
"Dobrovoľná" sv. Omša v meste bola určite krásna :)
Po nej k nám zavítal predseda biblickej spoločnosti v SR vdp. Pavol Vilhan. Priblížil nám vznik a rôzne preklady sv. písma. Predstavil rôzne webové stránky a formy/metódy čítania sv. písma s porozumením. Naplnení novými poznatkami a túžbou hlbšie spoznávať nášho Ocka cez Jeho slovo sme sa pozdieľali o víkende a rozdali si úlohy.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie na Králikoch...

A ďakujeme vedúcej a podvedúcej za ich obetavú prácu/prípravu a citlivé organizačné vedenie. Po tomto víkende sme si doma nemuseli po príchode hneď ľahnúť :) Zmena časového harmonogramu víkendu nám vyhovovala.
Ďakujeme Jarke za chutné jedlá...

-marek-

2.formačné stretnutie KRáLiKy

   Kde som alebo cestu života mi skrížil ON...

Príjazd na druhé formačné stretnutie sa niesol v súlade s našou témou - moja cesta. Viacerí sme nevedeli ako bezproblémovo pricestovať do cieľa, blúdili sme, pýtali sa na cestu, hľadali svetlo v tme, no napokon sme sa s Božou pomocou spoločne stretli v cieli - na chate Mária v malebnej obci Králiky, kde nás od začiatku čakalo malé nebo na zemi.

Po vrelom privítaní a ubytovaní sme začali formačný víkend modlitbou ruženca a sv. omšou. No a hneď po nej (a po večeri) sme sa vydali na cestu. Životom. Von do tmy. Ale lemovanú svetielkami. Naši milí organizátori pre nás pripravili aktivitu, v rámci ktorej sme si mohli uvedomiť pekné a dobré chvíle v živote, nad ktorými mocne vládol Boh, tieto symbolizovali pozbierané listy. Na druhej strane sme tiež mohli uvažovať nad ťažkými chvíľami a tieto znázorniť kamienkami, ktoré sme si však dlho nenechali. O pár chvíľ sme mali možnosť ich odovzdať, zriecť sa ich a vymeniť za sviečku. Nazbierané lístie na ceste sme neskôr prilepili na strom života a prijatú sviečku sme zapálili a zostali v tichej nočnej modlitbe...

Po sobotnom rannom budíčku o siedmej nasledovala ranná modlitba, v ktorej sme mali možnosť uvedomiť si Boha ako symbol mocnej a krásnej skaly, ktorá vládne nad nami - menšími kamienkami. Výdatné raňajky nás posilnili a pripravili na aktivity nového dňa, ktoré sme začali obohacujúcou prednáškou psychologičky Julky, ktorá sa vecne zamerala na prednesenú tému - Kto som a kde som? Spoločne sme si uvedomovali schopnosti a dary, ktoré máme vrodené, ktoré získané a ako sa tieto prejavujú v našich činoch. Pozornosť bola zameraná na potrebu sebarealizácie, na temperament, falošné ego, zdravé sebavedomie a o poznaní a prijatí pravdy o sebe. Úvahami nad položenými otázkami, ktoré sa týkali pútavej prednášky, sme sa postupne prehupli k ďalšej, tentokrát prezentovanej Padrem. Uvažovali sme o tom, kde som? Padre poukázal na to, že najťažšia práca na sebe je pokora a že je potrebné priznať si, ak mám problém, že nevládzem a že niečo neviem. Na otázku kde som a čo s tým? - nám ponúkol odpoveď: rozhodnúť sa ísť na doraz a dať Bohu právo na seba a vo všetkom. Duchovne sme sa posilnili vďaka čítaniam a rozjímaniam sv. Písma a tiež ďalšou veľmi prínosnou prednáškou Katky, ktorá poukázala na časti v Biblii, kde Boh volá človeka a pýta sa, kde je - kde sa nachádza.

Večerná aktivita nám veru dala zabrať. Jednoducho znejúce zadanie - nakresliť alebo nejakým iným spôsobom zobraziť našu životnú cestu a momenty, ktoré nás najviac ovplyvnili. Na tvorbu sme mali asi hodinku, mohli sme tvoriť v tichu, pri hudbe, na rôznych miestach. No a po večeri sme boli pri hre molekuly rozdelení do skupiniek, v ktorých sme sa následne zdieľali o našich ´´životných´´ výtvoroch. Predstavovali sme svoje životy, otvárali svoje srdcia, prejavovali dôveru. A nejako sme sa nevedeli a nevedeli rozísť, tak nás táto aktivitka zaujala. Rozdelil nás, alebo skôr spojil, až Ten, ktorý nás aj pozval - Pán Ježiš v Eucharistii.

Nedeľu sme začali ako inak než s Ním rannou modlitbou a raňajkami, po ktorých nás Padre potešil prednáškou o ceste svätca sv. Vincenta. Padreho sme zatiaľ nevideli žeby len tak sedel a niečo rozprával. Svoj temperament a zápal pre dobré veci vložil aj do predstavenia otca - dobrého pána Vincenta. Po predošlom náročnejšom dni nám teda nedal driemať a podelil sa s nami o najdôležitejšie okamihy v živote toho, ktorý inšpiroval naše MiSeVi. Od okamihu jeho narodenia v roku 1581 v Barcou sme spolu s ním prešli vysviackou, zajatím, otroctvom, nespravodlivým obžalovaním, krízou viery a začiatkami spovedania v bohatej rodine Gondiovcov. Sv. Vincent sa dozvedá o duchovnej a materiálnej chudobe ľudí a ukazuje na to, že dobro treba robiť dobre. Okrem misionárskej spoločnosti kňazov a sestričiek vincentiek po celom svete vzniklo aj množstvo mládežníckych a laických spoločenstiev, ktorých súčasťou je aj naše MiSeVi. Nabudení sv. Vincentom sme v programe pokračovali ružencom a sv. omšou, po ktorej sme sa zišli pri nedeľnom obede. Na záver sme sa ešte spoločne podelili o naše dojmy z celého víkendu a rozdelili si úlohy na ďalší mesiac.

Duchovno - formačný program bol opäť milo popreplietaný rôznymi energyzermi a hrami vnútri chaty, ale aj v malebnom prostredí v blízkom okolí chaty. Tieto nám nie raz vyčarili úsmev na tvári a vzpružili nás do ďalších aktivít. Tešili sme sa z prítomnosti Boha, zo spoločenstva, ktoré bolo už o čosi otvorenejšie a samozrejme z času, ktorý nám Padre neváhal venovať. Ďakujeme a tešíme sa nabudúce :)                                                                                                         Zuzka V.

1.formačné stretnutie MoTyČkY

Začalo to tichom...

Prvé formáčné Misevi začalo netradičným tichom v Motyčkách. Silenciom nás privítal náš Pán na stretnutí s ním. Víkend sa niesol v téme spoznávania seba samého s otázkou Kto som? Kto sú Slovania? Nahliadli sme aj pod rúško Misevi a zistili čo sú zač:). Záverom bol pozvaný o. Blažej Štrba, ktorý nám s ohnivým prednesom priblížil Evanjelium a ich pisateľov. Hojný počet neznámych ľudí sa vďaka zoznamovacím hrám spoznal po mene.

Nové priateľstva, nové zážitky...nový pohľad na seba.

Najmä však naštartovanie 10 mesačného cyklu dobrodružstva...ďakujem všetkým zúčastneným a verím, že každý si nájde to čo hľadá...

Od-vážne za Ním - 1. formačné stretnutie ročník 2017/2018

Prvé formačné stretnutie nového ročníka formácie MiSeVi ročník 2017/2018 v poradí už 4. hostila obec Motyčky v dňoch 29.9. - 1.10. Prechodným domovom pre odvážnych budúcich MiSeVákov, ale aj členov MiSeVi sa stala bývala fara na Motyčkách.

V piatok sme začali pekne z "ostra". Hneď po privítaní od Peti pred vchodom do fary a následného ubytovania sa sme sa presunuli do ticha kostola. Ešte pri vstupe do fary mi do očí udrel nápis na vchodových dverách :"vitaj v mojej chatrči" a na dverách smerom do kostola upravené povolanie Natanaela. Po chvíli stíšenia pred Pánom nasledovala modlitba bolestného ruženca. Po ruženci nasledovala svätá omša. Príprava omše začala trocha akčnejšie - ja ( Domino) aj Peťa aj Majka Lily sme hľadali svetlo. Namiesto zapálenia svetla v kostole sa Peti podarilo pustiť zvony. Nakoniec až padre našiel svetlá- boli schované za vešiakovou stenou v sakristii. Tento deň bol sviatok archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Padre nás v kázni povzbudil aby sme bojovali s pokušeniami spolu s archanjelom Michalom, boli poslami Evanjelia ako bol archanjel Gabriel a sprievodcami druhých na cestách ako bol archanjel Rafael. Pri večeri sme každý jeden dostali zápisník na našu cestu formáciou. Po večeri sme si každý prevzali "poštu" list napísaný pre každého a dostali sme za úlohu napísať si svoje očakávania od formácie, motiváciu prečo som sa dal na formáciu MiSeVi... Vykročiť do neznáma. 

Sobota (Na ceste) začala ranným budíčkom o 7:00 po ňom nasledovala ranná modlitba. Po raňajkách nasledovalo predstavenie pri mape, kto odkiaľ je, kde je jeho domov a sme povedali, ako sa každý z nás dozvedel o MiSeVi. Následne sme sa presunuli vonku pred faru kde sme si zahrali hry - zvieratká, po nich nasledovalo krátke zdieľanie vo dvojiciach, potom sme si zabehali pri hre molekuly - dobre sme sa nasmiali pri tejto hre. Nasledovalo rozdanie tajnej misie na celý víkend. Po týchto aktivitkách nám Katka a Peťa predstavili MiSeVi čo to je, históriu a Katka K. v krátkosti povedala svoje svedectvo ako sa dostala na misie či cez saleziánov a aj cez MiSeVi. Peťa tiež povedala v krátkosti čo pre ňu znamená MiSeVi. Po tomto úvode mal Padre prvú prednášku Kto si Slovan? DNA nás Slovákov. V tejto prednáške ma dostalo toto, že sme povolaní slovom, máme cit pre tajomstvo a aj že sme dlžníkmi Cirkvi, že jej máme čo ponúknuť my Slovania. Byť hrdí na to, že som Slovan, že som Slovák. Po chutnom obede sme mali voľno do 15:00, kedy sme sa pomodlili vonku korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Pri neďalekej vodnej nádrži sme mali ďalšiu aktivitku - Bez slov sme sa mali zoradiť podľa dátumu krstu. Nezabúdať na dátum krstu. Druhá prednáška Padreho bola o tom, či som otrokom alebo dedičom. Z tejto prednášky ma zaujalo toto - Vedieť do čoho idem, byť pripravený na misiu. Nepripravenosť- Pán to dielo nepožehná. Po prednáške bola ďalšia aktivita zameraná na prácu s Písmom- predstaviť povolania apoštolov a prorokov. Znova modlitba ruženca, omša. V kázni nás Padre povzbudil, aby sme sa nechali premieňať Božím slovom ako svätec toho dňa svätý Hieronym. V tento deň sa uskutočnilo blahorečenie don Titusa Zemana. Po večeri nasledovalo predstavovanie nás cez hádanie veci, ktorá nás charakterizuje a aj ďalšie hry. Deň sme zakončili adoráciou, ktorá bola venovaná don Zemanovi.

V nedeľu ráno sme deň začali Lectio divina. V tento deň nás svojou návštevou poctil SSDr. Blažej Štrba PhD, ktorý nám v prvej prednáške predstavil Evanjeliá a druhú prednášku venoval predstaveniu dvoch apoštolov Filipa a Tomáša. Po omši a obede sme zhodnotili víkend, určili úlohy do ďalšieho formačného víkendu a išli domov aby sme začali mať misiu ako životný štýl.


Kto sme boli? Vedúci tím: Padre, Katka K., Majka Lily, Peťa, Moni, Domča. Jarka - kuchyňa. Noví MiSeV-áci : Peťo, Mário, Andrej, Tomáš, Tomi, Dávid, Paťo, ja- Domino, manželia Janka a Marek spolu s Juliánkou ( najmladšia členka MiSeVi :D :D :D ), Janka, Julka, Naďa, Lenka, Katka, Natália, Romča, Margitka, Majka S., Ingrid, Anastázia, Evka a Zuzka.                                 Dominik J.S.

3. cyklus formácie

2016

Do tretice sa nám z tretieho formáčného vyrástli misionári, ktorí svoju misionársku činnosť pokračovali na Hondurase. Desať mesačný kurz prešiel rýchlejšie ako sme sa stihli nazdať a zostalo nám poňom mnoho krásnych zážitkov, priteľstiev...niečo možno skončilo, ale zároveň začal nový čas s odlišným pohľadom na svet. Na svet kde chudobní sú našou súčasťou ...

Rád by si prispel svojou maličkosťou a urobil niečo pre svoje okolie alebo konkrétne miesto...

                                Tak načo ešte čakáš?? Poď za hlasom svojho srdca...

2. cyklus formácie

2015

Ďalší rok formačných stretiek sprevádzali formátori, ktorí si vybrali za svoju misiu práve formovanie nových členov MiSeVi. Príprava trvala od september 2015 až do júna 2016. Počas víkendoviek sme zažili kopec srandy, dostali sa do hĺbky vincenstskej spirituality a naviazali priateľstva, vďaka ktorým si pomáhame zdieľať spoločný život misionárskym vedením.

1. cyklus formácie

2014

Prvé formačné stretko začalo už od januára 2014 do decembra 2014. Príprava prieniesla prvú úrodu a prvých misionárov. Ročná formácia neznamená okamžité vyslanie pripravených misionárov do sveta. Niktorí si svoju misiu vyberú na Slovensku v rôznych odvetviach a formách a iní zase práve naopak smerujú za hranice. Voľba je na vás a na vašom volaní.